پخش مستقیم از ماهواره

Category: پخش مستقیم
Views: 1228

گفتگوی روناک اشنا گر با فریبا امیر خیزی در رابطه با : زندانیان دهه 60 و وضعیت زنان زندانی

Category: افق برابری
Views: 180

یاد رفقا:حجت محمد پور، ناصر خلیقی، هوشنگ توحیدی، سیما دریایی، مسعود محمدی

Category: یاد جانباختگان سوسیالیسم
Views: 90

گفتگوی اسرین قادری با رفیق خسرو بوکانی در رابطه با: دستمزد های سال جاری کارگران

Category: حزب و فعالین
Views: 42
Category: پخش مستقیم
Views: 1228

بار این بحران اقتصادی را بر دوش سرمایه داران و دولت بیندازیم

Category: سخن روز
Views: 3

گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق فریدون ناظری در رابطه با : اعتراضات علیه ریاست جمهوری ترامپ

Category: فراسوی خبر
Views: 2

کابینه ی ترامپ، کابینه ی ژنرال ها و میلیاردرها

Category: سخن روز
Views: 4

گفتگوی فرشید شکری با حسین مقدم در رابطه با : بررسی موضوع تعیین حداقل دستمزد های سال آینده

Category: افق جنبش کارگری
Views: 3