Register | Login

حزب و فعالین

 • گفتگوی شمسی خرمی با رفقا محمود قهرمانی و احمد خورشیدی در رابطه با : در استانه اول ماه مه

  Category: حزب و فعالین
  Views: 5
 • گفتگوی شمسی خرمی با رفیق صلاح مازوجی دبیر اجرای حزب کمونیست ایران در رابطه با: تعین دستمزد برای سال 1396چگونه باید...

  Category: حزب و فعالین
  Views: 12
 • کمونیست ها و مسئله زن

  Category: حزب و فعالین
  Views: 15
 • گفتگوی شمسی خرمی با رفیق احمد خورشیدی در رابطه با : تجارب و درس های شوارهای کارگری در انقلاب 57 (بخش دوم )

  Category: حزب و فعالین
  Views: 10
 • گفتگوی شمسی خرمی با رفیق احمد خورشیدی در رابطه با : تجارب و درس های شوارهای کارگری در انقلاب 57 (بخش اول )

  Category: حزب و فعالین
  Views: 15
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق خسرو بوکانی در رابطه با گسترش بیکار سازیها و عواقب آن

  Category: حزب و فعالین
  Views: 13
 • گفتگوی شمسی خرمی با رفیق احمد خورشیدی در رابطه با : نقش ابزاری مذهب

  Category: حزب و فعالین
  Views: 22
 • تحولات منطقه خاورمیانه (بخش دوم و پایانی) و قطعنامه کنگره دوازدهم حزب کمونیست ایران درمورد بحران محیط زیست

  Category: حزب و فعالین
  Views: 17
 • تحولات منطقه خاورمیانه (بخش اول )

  Category: حزب و فعالین
  Views: 23
 • اوضاع سیاسی ، صف بندی نیروهای طبقاتی در ایران(بخش دوم)

  Category: حزب و فعالین
  Views: 16
 • سند مصوب کنگره دوازدهم حزب کمونیست ایران تداوم بحران جهانی سرمایه داری، جهان به سوسیالیسم نیاز دارد

  Category: حزب و فعالین
  Views: 19
 • گفتگوی صدیق گویلیان با رفیق محمود قهرمانی در رابطه با : لایحه اصلاح قانون کار

  Category: حزب و فعالین
  Views: 18