چشم انداز 19.01.96

Added on :  9-Apr-2017
Views :  20
Uploaded by :  tvcpi
Embed
گفتگوی فرشید شکری با رفیق صلاح ما زوجی و حسن حسام در رابطه با : اوضاع سیاسی ایران درآستانه نمایش انتخابات