حزب و فعالین

Added on :  4-Apr-2016
Views :  119
Uploaded by :  tvcpi
Embed
گفتگوی اسرین قادری با رفیق خسرو بوکانی در رابطه با: دستمزد های سال جاری کارگران