افق جنبش کارگری 18.01.96

Added on :  9-Apr-2017
Views :  14
Uploaded by :  tvcpi
Embed
گفتگوی فرشید شکری با رفیق محمود قهرمانی در رابطه با : بررسی اوضاع سیاسی ایران در آستانه روز جهانی کارگر